Návštěvní řád

Tak trochu jiný bazén.

Provozovatel

Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace
Hradisko 1029, Luhačovice 76326

Povinnosti návštěvníků

Popis pohybu návštěvníka od vstupu do odchodu:

U pokladny obdrží návštěvník čip po zaplacení vstupného, turniketem projde do prostoru, kde vyzuje venkovní obuv a vloží ji do sáčku. Vybere si volnou skříňku a odloží veškerý oděv a obuv v sáčku. Šatní skříňku uzamkne čipem a čip si nasadí na ruku. Samotné převlečení je nutno uskutečnit v převlékacích kabinách. Před vstupem do bazénové haly provede důkladné omytí celého těla mýdlem – bez plavek. Po každém použití WC zopakují mytí pod sprchou. Poté si navlékne plavky a vstoupí do bazénové haly. Při odchodu z bazénu se zákazník opět osprchuje (popř. omyje) ve sprše, poté se osuší a v šatně se oblékne. K vysoušení vlasů smí návštěvník použít pouze vysoušeč, který je v majetku provozovatele a je pravidelně kontrolován. Obuv vyjme ze sáčku a obuje se až za dělicí prosklenou stěnou (směrem k nečistému prostoru). Při odchodu vloží zákazník čip do sběrače, který vyhodnotí případný doplatek. Pokud nevznikl žádný doplatek turniket se uvolní, v případě doplatku je nutno ho doplatit na pokladně a posléze je východ uvolněn.

Návštěvní řád

Návštěvní řád je vyvěšen ve vývěsce před vstupem k pokladnám.

Vstup do plaveckého bazénu:

 1. Vstup do bazénu je dovolen pouze na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna.
 2. Po zaplacení obdrží zákazník čip, který je povinen nosit na ruce po celou dobu návštěvy.
 3. Zakoupením vstupenky a vstupem do plaveckého bazénu se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků v plaveckém bazénu.
 4. Dětem mladším 10ti let je návštěva bazénu dovolena v doprovodu starší osoby 18ti let.
 5. Při dosažení plné kapacity bazénu přeruší pokladny prodej vstupenek do doby, než se kapacita uvolní.

Vyloučení z návštěvy:

 1. Do prostoru plaveckého bazénu není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými vyrážkami, venerickými chorobami, chorobami provázenými výtoky (např. hnisu), dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován. Dále osobám zahmyzeným, osobám pod vlivem alkoholu či jiné drogy. Dále dětem do 1 roku věku (mimo organizované plavání kojenců a batolat).
 2. Z prostoru plaveckého bazénu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, požije drogu nebo se chová jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech plavecký bazén na vyzvání, je odpovědný pracovník bazénu povinen jej vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou Policii či Policii ČR.

Provozní pokyny pro návštěvníky:

 1. Čip pro vstup a otevírání skříněk je prodáván na pokladně bazénu. Klienti (abonenti) se zakoupeným čipem a předplaceným vstupem mají přednost před klientem, který si kupuje čip na pokladně.
 2. Svlékat se nebo oblékat je dovoleno pouze v příslušných šatnách, oblečení je možno ukládat pouze v místech k tomu určených (skříňky).
 3. Doba pobytu na hodinové vstupné začíná vpuštěním přes turniket a končí odchodem a přiložením čipu k odchodovému turniketu. Ke každé zakoupené vstupence je připočítána doba 20 minut na svlečení a oblečení klienta. Přesáhne-li klient tuto dobu musí doplatit čas, o který byl pobyt prodloužen.
 4. Půl hodiny před koncem provozní doby je uzavřen přístup do šaten. Návštěvník musí svůj odchod z prostor bazénů upravit tak, aby v hodinu ukončení provozu opustil výstupní turniket. Všechny bazény budou 15 minut před ukončením provozní doby uzavřeny.
 5. Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se omýt mýdlem BEZ PLAVEK v prostorách sprch. Důrazně všechny žádáme, aby se nemyli mýdlem v plavkách z těchto důvodů:
  • omytí nemůže být důkladné a dostatečné
  • mýdlo se sráží v plavkách a velmi znečišťuje vodu v bazénu.
 6. Návštěvník musí mít slušné a čisté přiléhavé plavky a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti. V oblečení, trenýrkách, spodním prádle a bermudách je zásadně vstup do bazénu zakázán. Kojenci a batolata musí mít plavečky s přiléhavými gumičkami, případně plenu vhodnou do bazénu.
 7. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách pro neplavce.
 8. Všichni návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, popř. i úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu, ani za úrazy způsobené jinými návštěvníky.
 9. Whirlpool spadá do tzv. klidové zóny. Proto je vstup do toho bazénu povolen pouze osobám starších 5ti let. Pro mladší děti je určen dětský bazén.
 10. Návštěvníci jsou povinni šetřit vybavení plaveckého bazénu, zbytečně neplýtvat vodou. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení plaveckého bazénu a na majetku ostatních návštěvníků. Za ztrátu čipu je návštěvník povinen zaplatit 200,-Kč.
 11. Odpovědnost za věci vnesené: provozovatel odpovídá za věci vnesené ve smyslu občanského zákoníku jen tehdy, byly-li uloženy na místě určeném provozovatelem k odložení věcí, přičemž návštěvník je povinen dodržet pokyny zaměstnanců plaveckého bazénu. Za věci odložené ve smyslu § 433 občanského zákoníku se považují věci, které se podle charakteru příslušného provozu zpravidla odkládají. Větší částky peněz, větší hodnoty cenin a cenností, jakož i klenoty je nutno hlásit v pokladně a předat do zvláštní úschovy. Upozorňujeme, že jestliže byla způsobena škoda nedbalostí návštěvníka nebo jeho úmyslným zaviněním, nese ji sám. Uvedené pokyny se opírají o ustanovení platného občanského zákoníku. Povinností poškozeného návštěvníka je, každý případ odcizení věcí osobně ohlásit nejbližšímu oddělení Policie ČR. Úschova věcí se provádí bezplatně. Předměty nalezené na plaveckém bazénu odevzdejte plavčíkům nebo v pokladně. Nevyzvednuté nálezy jsou po sezóně zlikvidovány.

Zakázané činnosti v prostorách bazénu:

 1. Vcházet v obuvi do prostor šaten a bazénů. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit ostatní. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu a ostatních prostorách bazénů, skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazená (startovací bloky). Dětský bazén na ochozu je přístupný pouze dětem do 10 let.
 2. Do prostor atrakce „Divoká řeka“ je zakázaný přístup neplavcům a osobám s nedokonalou plaveckou průpravou. Taktéž osobám s podpůrnými plaveckými prostředky typu „nafukovací kola a rukávky“.
 3. Z hygienických důvodů není v parní kabině povoleno používání kartáčů a jiných prostředků určených pro peeling těla.
 4. Do whirlpoolu není dovoleno vnášení hraček, nafukovacích a jiných plaveckých pomůcek. V tomto bazénu platí zákaz potápění.
 5. Je zakázáno přenášení vody mezi bazény.
 6. Vstupovat do prostorů neurčených pro veřejnost. Plivat na podlahu a do vody, močit do bazénů, používat při koupání krémů, odhazovat odpadky a jakkoliv znečišťovat prostory plaveckého bazénu.
 7. Je zakázáno: kouřit, holit se, provádět manikúru nebo pedikúru, čistit chrup, provádět trvalou ondulaci nebo barvení vlasů, brát s sebou skleněné věci a jiné věci, které se mohou rozbít a způsobit zranění, používat vlastní elektrospotřebiče, brát s sebou psy a jiná zvířata.
 8. Svévolně přemisťovat zařízení, používat rádio, magnetofon, používat ploutve, potápěčské brýle a rozměrná nadlehčovadla v prostoru velkého bazénu. Vstupovat bez předchozího umytí (bez plavek) celého těla mýdlem. Vyžadovat od zaměstnanců plaveckého bazénu služby odporující provoznímu řádu. Vcházet do míst určených pro osoby druhého pohlaví. Svévolně používat zařízení a vybavení první pomoci bez vědomí zaměstnanců plaveckého bazénu a volat o pomoc bez vážné příčiny. Zneužívat rozhlasového zařízení, používat míče a prát prádlo. Vnášet potraviny, žvýkačky a nápoje do prostoru šaten, sprch a bazénů. Zdržovat se v prostoru bazénů v jiném oblečení než v plavkách.

Závěrečná ustanovení:

 1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech a nevolnosti je určeno viditelně označené místo první pomoci, místnost plavčíka. První pomoc je poskytována zdarma.
 2. Poškozování nebo rozkrádání majetku bazénu je trestné podle platných předpisů. I jiné porušování tohoto provozního řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky plaveckého bazénu.
 3. Návštěvníci se mohou se stížnostmi, oznámeními a podněty obracet na provozního bazénu, popř. u ředitele Sportovního centra Radostova (provozovatel).

V Luhačovicích 1.2. 2015

Mgr. Tomáš Mejzlík

ředitel SC Radostova Luhačovice

Teploty

Plavecký bazén 27 °C
Zážitkový bazén 32 °C
Dětský bazén 34 °C
Whirlpool 35 °C
Parní kabina 52 °C

Kde najít přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje se nacházi na spodní části účtenky. Hledejte text "Přihlašovací jméno" a "Heslo". Pokud nic takového nevidíte, nejspíš nemáte účtenku s přihlašovacími údaji. V takovém připadě požádejte zaměstanance na recepci, aby Vám takovou účtenku vystavil. 

You have Successfully Subscribed!

Aktualita

Wellness večer

Další wellness večer 20.05.2022, 27.5.2022.

Tento večer pro vás chystáme s vůní Zelený citron.

Vstup povolen komukoliv od 15 let.

Více informací na Wellness večer.

You have Successfully Subscribed!

Otevírací doba

* v době konání plaveckých kroužků a lekcí Baby clubu není umožněn vstup veřejnosti

** každý sudý týden whirlpool a dětský bazén mimo provoz (sanitární čištění)

*** pouze osoby 60 a více let (parní kabina v provozu)

**** počet drah omezen

 

ZMĚNA VYHRAZENA!!!

 

You have Successfully Subscribed!